İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN VE REKLÂM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı; etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklâm araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemeyi amaçlar.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ilan ve reklam etkinliklerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin 1.fıkrasının (g) bendine, 23.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) ve (n) bentlerine; 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanuna, 3194 sayılı İmar Kanununa ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM

Tanımlar

Genel Tanımlar

MADDE 4-Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği,

İlan: Ticari amacı bulunmayan duyuru veya bilgilendirme etkinliğini,

Tanıtım: Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla tasarlanmış, yazılı ve/veya görsel mesajlar içeren uygulamaları,

İlgili Belediye: 5216 sayılı Kanuna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisi altında kalan meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ve bu yollardan cephe alan yapılarda, yolcu ve yük terminalleri (havaalanı, gar, metro istasyonu, otogar, iskele vb.), kapalı ve açık otoparklar, Büyükşehir’in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı alanları (bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence tesisleri vb.), mezarlıklar, her çeşit toptancı halleri ve mezbahalar, sağlık merkezleri, hastaneler ve gezici sağlık üniteleri gibi alanlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni; bu alanların dışında kalan yerlerde ise ilgili ilçe belediyesini ve ilk kademe belediyesini,

Reklâm Veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını artırmak veya imajını yaratıp güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,

Reklâm (Mecra) Kuruluşu: Reklam veya ilânı hedef kitleye ulaştıran iletişim kanallarının ya da her türlü aracın sahibi, işleticisi veya kiralayıcısı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Reklâmcı (Reklâm Ajansı): Reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişiyi,

Açık Hava Reklam Üreticisi: Müşterinin talepleri doğrultusunda reklam alanı ve panolarının, kurumsal kimlik elemanlarının tasarımı, üretimi, montajı ve servis hizmetlerinden birini, birkaçını ya da tümünü veren firmayı,

Panosuz Reklâm Uygulaması: Herhangi bir pano kullanmadan, harf sayı ve/veya şekillerin doğrudan bina veya duvar yüzeyine uygulanmasıyla yapılan reklâmları,

Reklâm Alanları: İlan ve reklâm panoları ile panosuz reklam tabelalarının konulup asılabildiği her türlü hareketli/hareketsiz yer ve alanları,

Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri: Toplum geneline hitap eden açık alanlarda ilgili belediyesince belirlenen yerlerde yapılan tanıtım aktivitelerini (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri vb.)

ifade eder

Uygulama Araçlarına İlişkin Tanımlar

Madde 5-Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;
İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme araçlarının asıldığı veya sergilendiği alanları,

Reklâm Panosu: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan yazılı veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir ünitelerini,

Tanıtım Panosu/Levhası/Tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum, sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı ya da ışıksız teşhir ünitelerini (tabelaları),

İsim-Unvan Panoları: Yapılarda bulunan kişi ve kuruluşların tanıtımı ve duyurusu için kullanılan ve yapıların ön cephelerinde yer alan ilan ve reklâm levhalarını,

Çatı Reklâmları: Bina ve benzeri yapıların çatılarına ya da bina cephesinin üst kısımlarına monte edilen ve bulunduğu binanın mimarî yapısına uygun şekilde tasarlanmış reklam panolarını,

Çatı Üstü Reklam Panoları: Bina ve benzeri yapıların bina, çatı ya da üst korkuluk duvarı seviyesinden daha yukarıya monte edilmiş reklam panolarını,

Sağır Duvar Cephe Reklâmları: Yapıların sağır duvarlarına konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve vinil ve boya ile gerçekleştirilen ilanları ve reklamları,

Yer ve Yön Gösteren Panolar: Bu Yönetmelik kapsamındaki meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihî-turistik yerlerin adları ile kamu kurumlarının yerlerini işaret eden levhaları,

Vinil Reklâmlar: Sağır bina cepheleri ile metruk ve inşaat halindeki binaların üzerine uygulanan perdeleri,

Totem: Bir veya daha fazla destekleyici ayak ya da direkle binadan bağımsız bir alanda yere sabitlenmiş yüksek reklam panolarını,

Kule Reklamları: Açık kulelere sabitlenmiş ya da kulelerde reklam konulması için özel olarak tasarlanmış bölümlere yerleştirilmiş reklam panolarını,

Kanopi Alın Reklamları: Belirli bir bölümünden binaya birleştirilmiş ya da binadan bağımsız inşa edilmiş, cepheden görünen yüzeylerine takılmış reklam panolarını,

A Tabelalar: Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde “A” formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalarını,

Işıklı Panolar, Levhalar, Tabelalar: Işıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma sağlanan ya da ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb. aydınlatma araçları ile dahili aydınlatma sağlanan reklam panolarını,

Hareketli ve Yanıp Sönebilen Reklamlar: Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklamları,

Yere Monte Reklam Panoları: Bir ya da daha fazla ayak, direk vb. ile yere sabitlenmiş, bina ve benzer yapılardan destek almayan bağımsız reklam panolarını,

Çift Taraflı Panolar: Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam panolarını,

Çok Yüzlü Panolar: Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam panolarını,

Kutu Harfler: Ayrı ayrı monte edilebilen harf veya sayılardan oluşan reklam ünitelerini,

Banner: Hafif kumaş veya benzeri vinil branda malzemeden yapılmış; direk, bina ya da sabit çerçevelere uçlarından geçici olarak monte edilmiş reklam araçlarını,

Billboard, Bigboard, Megaboard: Reklam alanı 4,5 m2’den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam üniteleri Billboard’ları, reklam alanları daha da büyük olanlar bigboard’ları veya megaboard’ları

Raket, CLP: Billboardlardan daha küçük reklam alanlarına sahip, üçüncü şahısların reklam alanları için çoğunlukla kaldırım vb. yerler üzerinde oluşturulmuş kısa ayaklı reklam ünitelerini,

Poster Panel: Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir ünitelerini,

Otobüs Durağı Reklamları: Durakta bulunan paneller üzerinde teşhir edilen ve muhtelif baskı teknikleri kullanılarak oluşturulan reklam uygulamalarını,

Led Ekranlı Reklamlar: Dekoratif ışık yayan diyod kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

Neon Reklamlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

Gölgelik (Tente): Üzerinde cadde ya da sokaktan geçerken okunmak üzere tasarlanmış bir reklam mesajının yer aldığı, binaların kapı ve/veya pencerelerinden çıkıntı yapacak şekilde dikilmiş ya da sabitlenmiş muşamba, kumaş vb. malzemelerden yapılan ve tente olarak da adlandırılan üniteleri,

Cam Grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikleri ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam tabelalarını,

Yer Grafikleri: Kamuya açık alanlarda (bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb.) özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarını,

Bina Giydirme Uygulamaları: Bina sağır duvarlarına, bina sağır yüzeylerine, bina cephe kaplamalarına, cam yüzeylerine ve vitrinlerine yapılan reklam uygulamalarını,

Taşıt Giydirme Uygulamaları: Binek ve ticari oto, kamyon, otobüs, uçak, zeplin, balon vb. araçlar üzerine yapılan; dış cepheden bakıldığında imaj/baskı görülürken, iç cepheden dışarıya bakıldığında hiçbir görüntü kaybı meydana getirmeyen; muhtelif baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak yapılan reklam uygulamalarını,

ATM Kabini Reklam Uygulamaları: Bankaların otomatik para çekme makinelerinin yer aldığı kabinlere yönelik reklam uygulamalarını,

Stand, Display, P.O.P.: Ürün sunumu/teşhiri/sergilenmesi için tasarlanan reklam ürünlerini,

Kiosk: Üzerinde dokunmatik ekran ve/veya bilgisayar konsolu yer alan, isteğe göre tasarlanabilen taşıyıcı gövdesi çeşitli baskı ve folyo uygulama teknikleri kullanılarak benzin istasyonu, süpermarket vb. kamuya açık alanlarda reklam aracı olarak kullanılabilen ürünleri,

Köpük Reklamlar: Strafor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam araçlarını,

Bayrak, Flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri veya hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan öğelerini,

Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan, bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam araçlarını,

Şehir Mobilyaları Reklamları: Şehirlerdeki halka açık yerlerde kullanılan bank vb. sabit şehir mobilyalarının üzerine uygulanan reklamları,

ifade eder.

Reklam uygulama araçları, sabit reklam asma araçları ve hareketli reklam asma araçları olmak üzere ikiye ayrılır.

Sabit reklâm asma araçları; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği ölçülerde kullanılan; düzenli sabit açık hava reklâm panoları, bilboard, elektronik panolar, reklâm kuleleri, pissa pano, raket pano, afiş değiştirici bilboard, ışıklı bilboard, dıştan aydınlatmalı bilboard, postermatik, ESHOT otobüs duraklarındaki reklâm panoları, bilgi bankaları (kioks), megavizyon, bez-kâğıt afiş asma araçları, cam grafiği (one way vision), vinil ve benzerlerini kapsar.

Hareketli reklâm asma araçları; toplu taşıma araçları, ticari araçlar, vapur, zeplin, uçak, helikopter, balon vs. üzerindeki reklâm araçlarını kapsar.

Uygulama Alanlarına İlişkin Tanımlar

Madde 6-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince uygun görülen ve bu birimce yerleşim krokisi düzenlenen, ihale yoluyla veya özel projelerle ilan ve reklam araçlarının konulabileceği yer ve alanlar aşağıda gösterilmiştir.

Bina Cepheleri: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan cepheleri.

Çatılar: Yapıların ilan ve reklâm amacıyla kullanılan çatıları.

Sağır Duvar Cepheleri: Yapıların, konstrüksiyon kullanılmadan doğrudan uygulanan ve her türlü malzeme ile gerçekleştirilen ilanların ve reklamların uygulandığı sağır duvarları.

Karayolları: Reklâm panolarının konulduğu karayolu güzergahları.

Boş Alanlar ve Arsalar: Reklâm amacıyla da kullanılabilen inşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimde kullanılan ya da tümüyle boş olan arsalar.

Ortak Kamu Kullanım Alanları: Yollar, meydanlar, yeşil alanlar, yaya ve taşıt alt-üst geçitleri, pazaryerleri, açık otoparklar ve benzeri alanlar.

Duraklar ve Araçlar: Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs, tren, tramvay, metro, vapur vb. toplu taşım araçları ile yerleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen duraklar ve özel araçlar.

Kaldırım+Yol Üstü Alanları: İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik İşleri Müdürlüğü‘nün vereceği görüş ve kararlar doğrultusunda, acil ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren özel ve kamu sağlık kuruluşları ve diğer kamu kuruluşlarına ait yönlendirme ve tanıtım panolarının konulduğu kaldırımlar ve yol üstü alanları.

Metruk ve İnşaat Halindeki Binalar: Vinil esaslı malzemelerden imal edilen perdelerin kötü görüntüleri kapatmak ana amacı ile üzerlerine kamufle amacıyla uygulandığı metruk ve/veya inşaat halindeki yapılar.

Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılan veya anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemlerini koyabilecekleri alanlar.

Aydınlatma Direkleri: Yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.

Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar: İstasyon, gar, stadyum, hipodrom, spor sahaları, iskele, hal, eğlence yerleri vb. 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uygulama Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Esaslar

Madde 7: Bu Yönetmelikle düzenlenen bütün ilan ve reklam uygulamaları aşağıda gösterilen ortak esaslara uygun olmak zorundadır.

 1. Açık alan ilan ve reklam araçları; düzenlenmiş yeşil alanların içerisine, tarihi eserlerin ve tescilli yapıların, ibadethanelerin, heykel ve sanat eserlerinin, konsolosluklara, emniyet müdürlüklerine, valiliklere, kaymakamlıklara ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait binaların, askeri alanların, okulların, kültür-sanat işlevli yapıların ve benzerlerinin önüne gelecek ve bunları kapatacak şekilde yerleştirilemez.
 2. Açık alan ilan ve reklam araçları; kavşaklarda araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak, trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek veya güçleştirip tereddüt doğuracak ve yanıltıcı olacak şekilde yerleştirilemez.
 3. Yol kenarlarındaki pano ve tanıtıcı levhalarda, yanıp sönen ışıklı veya kırmızı, sarı ve yeşil ışıklar veya ışık yansıtıcı (reflektif) cisimler kullanılamaz.
 4. Açık alan ilan ve reklam araçları; ana arterlere ve zemin kat üzeri alanlara yerleştirilemez.
 5. Açık alan ilan ve reklam araçları; yaya yolu üzerinde, geliş geçişi engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
 6. Kamu binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait duyurular ve tanıtımları haricinde açık alan ilan ve reklam aracı bulundurulamaz.
 7. Açık alan ilan ve reklam araçları; karayollarındaki refüj ve emniyet adalarında trafik emniyetini ihlal edecek, trafik görüş mesafesini, yaya geçiş ve dolaşımını engelleyecek şekilde yerleştirilemez.
 8. Her türlü ilan ve reklam aracı; kent bütününde, kentin estetik ve mimarî dokusunu bozacak, kentin doğal ve tarihî silueti ile çelişecek, kentin doğal veya tarihî sit alanını etkileyecek şekilde olamaz.
 9. Açık alan ilanları ve reklamları genel ahlak ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyecek şekilde yapılamaz.
 10. Bilboard’ların şekil ve ebatları ile bilbord’ların dizilişi, grup adedi ve aralarındaki mesafesini İzmir Büyükşehir Belediyesi belirleyecektir.
 11. İlanlar ve reklamlar, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilanı veya reklamı yasaklanmış ürünlere (ilaç, sigara vb.) ilişkin olamaz.
 12. Bu Yönetmelikte belirtilen reklâmlarda ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki ve sigara gibi ürünler, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz.
 13. Yönetmelikte belirtilen reklâmlar ve ilanlar, yürürlükteki mevzuatla getirilen kısıtlamalara ve Hükümet ve Bakanlıklar tarafından milli güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uygun olmak zorundadır.
 14. Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep ayrımcılığı üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlara yer veremez.
 15. Bina cepheleri ve elektrik direklerinde kullanılacak olan reklâmlara ve ilanlara; amblem, isim ve grafik anlatımlar dışında telefon ve tel-faksını yazabilir, adreslerini belirtemezler.
 16. Reklam ve ilan araçlarının bakımı, onarımı ve temizliği; asılması; bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi hallerinde sökülmesi; izin süresinin bitmesi halinde kaldırılmasının sağlanması için reklam veren ile reklam (mecra) kuruluşu veya açık hava reklam üreticisi arasında bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi yapılması zorunludur. Bu sözleşme kapsamında reklam veren ve sözleşme yaptığı firma ilgili belediyeye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
 17. Reklam ve ilan amacıyla pano, levha vb. araçları başkalarına kiraya veren reklam (mecra) kuruluşu, üzerindeki ticari duyuruların izin süresinin bitmesi, bozulması, yırtılması, işlevini yitirmesi veya boş kalması halinde, yüzeylerini beyaz kağıt veya beyaz renkli bir malzeme ile kapatmak zorundadır. Bu husus yerine getirilmediği takdirde ilgili belediye tarafından yapılarak masraflar kiraya veren reklam (mecra) kuruluşundan tahsil edilecektir.
 18. Sabit reklam ve ilan ürünleri için bulundukları yerde verebilecekleri hasarlara karşı reklam veren tarafından, reklam süresi ile sınırlı olmak üzere 3.şahıs mali mesuliyet sigortası yaptırılması zorunludur.
 19. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerine 15 günü aşmamak koşulu ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.
 20. Ticaret birimlerinin tanıtıcı ve reklâm amaçlı panoları kamu mekânları üzerinde yer alamaz.
 21. Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2.20 metrenin altında hiç bir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz.
 22. İlan ve reklâm araçları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.
 23. Ağaçların üstüne hiç bir şekilde reklâm panosu ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez.
 24. Ana arter, yol, meydan ve bulvarlara cephesi olan binaların bahçe duvarlarına tanıtıcı işaret ve tabela konulabilir, reklâm panosu konulamaz.
 25. Her bir ilan veya reklam ürünü için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir suretle ilan ve reklam uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyenler yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde ilgili belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) reklam verenden ve bu konuda sözleşme yaptığı firmadan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.
 26. Tanıtım amacıyla kullanılan ilan ve reklâmların sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle reklâm panosu, tanıtım levhasına izin veren belediyenin ismi, iznin başlangıç ve bitim tarihi ile sayısının yazılması zorunlu olup, bu yazıları bulunmayan panolar ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.
 27. Bez afişlerde izni veren belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, başlangıcı ve bitim tarihleri yazılması zorunlu olup bu yazıları bulunmayan bez afişler ilgili belediyesi tarafından oluşturulan ekiplerce kaldırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Açık Alanlarda İlan ve Reklâm Uygulamaları

Kamu Ortak Kullanım Alanları

Madde 8- Kamuya ait alanlarda yetki alanına göre ilgili belediyesince hazırlanacak projede belirtilenler dışında hiçbir ilan ve reklâm aracı konulamaz.

5216 sayılı Kanuna göre yetki alanlarında bulunan kamu kullanımındaki açık alanlarda yapılacak her tür tanıtım aracına izin verme yetkisi ilgili belediyesindedir. Belediyeler bu Yönetmelikte tanımlanan koşullara uygun olmak kaydıyla alan bütününü kapsayacak şekilde yapacakları projelerde ilan ve reklam araçlarının konulabileceği açık alan tanıtım araçlarının yerlerini belirleyebilirler.

Yeşil alanlar, pazar yerleri ve açık otoparkların çevre duvarlarında ve içlerinde sabit reklam asma panoları tesis edilerek reklam yapılamaz.

Kamu ortak kullanım alanlarındaki zemin kaplamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin onayladığı projeye uygun olmak koşuluyla reklam alanı olarak kullanılabilir. Bu alanlarda kullanılan tanıtım araçlarının bakım, onarım ve temizliğinden reklam veren sorumludur.

Meydan, bulvar, cadde ve anayollar üzerinde, açık alan tanıtım araçları projesinde belirlenen yer ve alanlarda bu Yönetmelikte ve projesinde belirtilen renk, malzeme ve ölçü standartlarıyla tesis edilebilir.

Açık alan tanıtım araçlarının her türlü denetimi ilgili belediyesince yapılır. Yetki alanı olmayan belediyeler ve özel şahıslar tarafından konulan açık alan tanıtım araçları Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.

Boş Alanlar ve Arsalar

Madde 9-İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan tüm boş alan ve arsalara reklâm panosu konulamaz. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden izin almak kaydıyla ilan panosu konulabilir.

İnşaat ve Tadilat İzni Olan Yapılar ve Metruk Binalar

Madde 10-Özel mülkiyet alanı içersinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, devam eden inşaat faaliyetleri nedeniyle taşınmazın mülkiyet sınırları içinde kalmak kaydıyla inşaat halindeki binalardaki görüntü kirliliğinin önlenmesi, emniyetin sağlanması ve çevreye inşaat atıklarının gelmemesi için kentin genel estetiğini engellemeyen ve ilgili belediyesince uygun görülen yerlerde konulmuş olan paravan sistem üzerine vinil germek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır:

 • Maksimum 2.50 m. olan paravan yüksekliği aşılamaz (bkz. şekil 30).
 • Paravan yüzeyinde yapılacak reklâm ve ilan uygulamalarında ürün mesajı paravan yüzeyinin %30’nu geçemez (bkz. şekil 30).
 • Birden fazla firmanın reklam uygulaması yapılamaz.
 • İnşaat alanlarında, inşaatı tanıtıcı panolar en fazla 6 m2 ebadında olabilir ve inşaat süresince kullanılabilir.
 • Paravan yüzeyinde kâğıt vb. afişlerin yapıştırılması ve bulunması durumunda inşaat sahibi ve yüklenici müşterek ve müteselsilen sorumlu olacak ve zabıta müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanacaktır.

Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, inşaat faaliyetleri devam eden binaların görüntü kirliliğini engellemek, emniyeti sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre uygulama yapılacaktır:

İskele sisteminin yüksekliği bina cephe ebatlarını ve çatı saçak hizasını geçemez, Tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve ürün mesajı iskele yüzeyinin % 30’unu aşmayacak, birden fazla firmanın tasarrufuna verilmeyecektir. Vinil üzerine konulacak reklam ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi bir yıldır. İlgili belediyesi süre bitiminde süreyi bir kez ve bu süreyi geçmeyecek şekilde uzatabilir.

Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibariyle görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cephelerini vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirilebilir.

Taşıtlar ve Duraklar

Madde 11-Otobüs duraklarına ve metro istasyonlarına konulmak istenen ilanlara ve reklamlara projesine uygun olmak kaydıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir. Otobüs duraklarında bekleyen yolcuların otobüsü, şoförün de yolcuları görmesine engel olacak şekilde durağın yola dik olan her iki cephesine reklam panosu tesis edilemez. İskele ve gar yapılarında ise kamu binası niteliği taşımalarından dolayı sosyal, kültürel faaliyetlerin ilanı haricinde hiçbir şekilde reklam afiş ve panosu yer alamaz.

Toplu taşıma araçları üzerindeki reklâmlar ve ilanlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminden, özel taşıtlar üzerindeki reklâmlar ve ilanlar için Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nden (UKOME) izin alınacaktır.

Belediye otobüsleri üzerine konacak reklâmlar doğrudan yüzeye yapışan (sticker) film vb. sökülür tip ve nitelikte olacaktır.

Özel araçlar ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklâmını yapamazlar. Araçlar üzerinde ait oldukları kuruluşa ait reklam ve tanıtımı araç giydirme şeklinde olabileceği gibi kapılara kuruluşa ait amblem, isim ve grafik anlatımlarla birlikte telefon, faks numaraları ile internet adresleri yazılarak da yapılabilir. Kargaşa yaratacak açık adresler yazılamaz. Üç boyutlu objeler ve benzeri sürücü dikkatini dağıtacak uygulamalar bulunamaz. Cam yüzeyler üzerine reklam-tanıtım uygulaması konulamaz.

Kaldırım ve Yol Üstü

Madde 12-Kaldırım ve yol üstüne reklam-tanıtım tabelası konulamaz. Ancak; PTT, Acil Ünitesi olan ve 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşları, turizm danışma büroları, tarihi ve turistik tesisler, emniyet kurumları ve resmi dairelerin yönlendirici ve tanıtım panolarına; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca ihale ile konumlandırılan reklâm panolarına ve Belediyece konulan yönlendirici ve tanıtım panolarına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından izin verilir.

Karayolu

Madde 13-Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklam-tanıtım panosu ve benzeri araçların konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşünü takiben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce izin verilebilir.

Karayolları üzerine konulacak yol panolarının; yol kot seviyesinden 5.00 m. yükseklikte, 25.00 m. aralıklarla olacak şekilde düzenlenmesi, diğer mevcut yol panolarının görüşüne engel olmaması, tek ayak üzerinde, 2.00 m. x4.00 m. ebatlarını geçmemesi gerekmektedir. Yol kenarlarına sürücü dikkatini dağıtacak içeriklere yer verilmemesi, bozulan panoların yetkili firma tarafından 15 gün içerisinde düzenlenmesi, izin süresi dolan panoların ilgililerince kaldırılması zorunludur. Kaldırılmadığı takdirde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılır. Masraflar reklam veren ve reklam kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

Aydınlatma Direkleri

Madde 14-Üzerine reklam panosu konulacak aydınlatma direkleri, yol, meydan, iskele, köprü, sokak, park ve benzeri yerler gibi umumun kullanımına açık yerleri aydınlatan, umumun kullanımına tahsis edilen ve elektrik dağıtım şirketleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konan standart aydınlatma direkleridir.

Reklam levhalarının asılacağı aydınlatma direkleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin yerleşim krokisinde belirlenir. Tarihsel veya sanatsal önemi olan, prestij alanı olan yer veya bölgeler ile sahil şeridindeki aydınlatma direklerine reklam ve ilan levhaları asılamaz.

Ana arterlerin kesiştiği yerlerdeki ışıklı-ışıksız kavşak, döner kavşak adası içerisindeki aydınlatma direklerine ve kavşaklardan başlangıç alan ana arterler üzerindeki ilk 2 adet aydınlatma direğine reklam, ilan ve yönlendirme tabelası asılamaz.

Aydınlatma direklerine reklam, ilan ve yönlendirme panosu asılabilmesi için, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigorta poliçesi ve asılacak reklamın içeriği hakkındaki bilgilerle ilgili Belediye’ye başvurularak izin alınması gerekir.

Ana arterler üzerindeki meydanlarda “Meydanı Aydınlatma Direği” özelliğindeki aydınlatma direklerine reklam, ilan ve yönlendirme tabelası asılamaz.

Ana arterler üzerindeki yüksek gerilim hattı taşıyan elektrik direklerine reklam, ilan, yönlendirme tabelası asılamaz.

Yaya ve Taşıt Alt ve Üst Geçitleri

Madde 15-Yaya ve taşıt alt ve üst geçitleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin icraatları ve uygun gördüğü uluslararası etkinliklerin kamuya duyurulması amaçlı kullanılabilir.

Anlaşmalı olarak bir üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş ticari firmaların sadece ad ve amblemleri belediyenin uygun göreceği yere konulabilecektir.

Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.

Teknik Alt Yapı Bilgilendirme ve Uyarı Panoları

Madde 16-Kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacını, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri belediyenin ilgili birimi tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme panosu yerleştirir. Bu panolar çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur.

Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Alanlar

Madde 17-Hava alanı, istasyon, iskele, otogar, stadyum, spor salonları, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklam panoları için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.

Lokanta, cafe vb. işyerleri, mülkiyet sınırları içinde ve binanın girişine yakın bir konumda; sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı ilgili belediyesinin izin vermesi halinde koyabilirler.

Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, lokanta gibi eğlence, dinlenme tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı-ışıksız tanıtıcı levhalar için bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili belediyeden izin alınır.

Kitlesel kamu kullanım binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım araçları belediyenin iznine tabidir.

Lazer tekniği ile yapılacak her türlü reklam, ilan, tanıtım ve yönlendirme uygulamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin iznine tabidir.

Bu Yönetmelikte adı geçmeyen yeni uygulamalara ilişkin kararlar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimi tarafından verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Binalarda İlan ve Reklam Uygulamaları

Konut Alanları

Madde 18-

1)Konutların Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

         Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin tanıtıcı panoları; her iş yerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak ve eni 1.00 m. yi geçmemek kaydıyla işyeri cephesi boyunca uygulanabilir(bkz. Şekil 1, 4, 5). Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz (bkz. Şekil 2, 6, 7). Zemin katlarda yer alıp batarkatı bulunan dükkanlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, batarkat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir (bkz. Şekil 8).

         Ayrıca yukarıda belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkan yüksekliğini aşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir. Düşey reklam panolarının derinliği 0.20 m.’yi geçemez (bkz. Şekil 3). Bağımsız bölüm duvarından çıkma yapılamaz.

         Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım panoları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir (bkz. Şekil 9).

         Zemin kat işyerlerine ait ilanlar ve reklâmlar balkonlarda, çıkmalarda ve bahçe içlerinde kesinlikle kullanılamaz.

Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım panoları yatay çizgileri uyumlu olacak şekilde düzenlenecektir. Son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır (bkz. Şekil 9).

         Konut alanlarındaki zemin katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.

       Konut alanlarında zemin katlarda yer alan işyerleri kendi ön bahçelerine kamu mülkiyeti ile komşu konut birimlerinin ön bahçelerine taşmamak ve yapıya en fazla 3 m. yaklaşmak koşuluyla yüksekliği h=2.20 m altında olmayan ve yüzeyi 0.70 m2' yi aşmayan ayaklı pano konulmasına izin verilebilir.(bkz Şekil 9)

2)Konutların Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

         Zemin üstü katlardaki konut dışı kullanımlarda tanıtım panolarının bina cephesine konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Zemin üstü katlarda tanıtım panoları, 0.70 m. x 1.00 m. olmak kaydıyla cephedeki pencerelerin altında yer alan sağır duvarda tesis edilebilir. Pano derinliği maksimum 0.10 m. olabilir (bkz. Şekil 9).

         Balkonların korkuluklarında ve parapet duvarlarında işyeri panosu kullanmak kesinlikle yasaktır.

         Konut alanlarındaki zemin üstü katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.

Konut+Ticaret Alanları

Madde 19-

1)Konut+Ticaret Alanındaki Binaların Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

         Binaların zemin ve giriş katlarında yer alan işyerlerinin tanıtıcı panoları; her iş yerinin kendi bağımsız bölüm sınırları içinde kalmak, alt döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, üst döşeme kotunu aşmamak ve eni 1.00 m. yi geçmemek kaydıyla işyeri cephesi boyunca uygulanabilir. Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz (bkz. Şekil 1, 2, 4, 5, 6, 7). Zemin katlarda yer alıp batarkatı bulunan dükkanlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, batarkat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir (bkz. Şekil 8).

         Ayrıca yukarıda belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkan yüksekliğini aşmamak, dükkan cephesinden taşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir (bkz. Şekil 3).

         Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım panoları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir.

         Zemin kat işyerlerine ait tanıtım ve reklâmlar balkonlarda, çıkmalarda ve bahçe içlerinde kesinlikle kullanılamaz.

Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım levhalarının yatay çizgileri uyumlu olmak; son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır (bkz. Şekil 10).

         Konut+Ticaret alanlarında zemin katlarda bulunan işyerlerinde ön bahçelere konulan ayaklı tabelalarına, ışıklandırılmaması ya da indirekt ışıklandırılması; döşeme kaplamasından net yüksekliği h=2.00m. altında olmayan ve reklam alanı 1.00m2' yi geçmemesi koşuluyla izin verilebilir.(bkz Şekil 10)

2)Konut+Ticaret Alanındaki Binaların Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

         Zemin üstü katlardaki konut dışı kullanımlarda tanıtım panolarının bina cephesine konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

         Zemin üstü katlarda tanıtım panoları, 0.50 m. x 1.00 m. olmak kaydıyla cephedeki pencerelerin altında yer alan sağır duvarda tesis edilebilir. Pano derinliği maksimum 0.10 m. olabilir (bkz. Şekil 10).

         Tüm katın veya birden fazla katın tek bir kullanıcıya ait olması durumunda eni 0.50 m. aşmamak kaydıyla pano boyunun uzunluğunun tespiti konusunda ilgili belediyesinden görüş almak zorundadır. Ayrıca kullanılan kat adedi toplam yüksekliği ve bağımsız bölüm sınırını aşmamak kaydıyla düşeyde tanıtım panosu tesis edilebilir. Pano uzunluğu ilgili belediyesince belirlenir (bkz. Şekil 10).

Balkonların korkuluklarında ve parapet duvarlarında işyeri panosu kullanmak kesinlikle yasaktır.

Konut+Ticaret alanlarındaki zemin üstü katlarda yer alan işyerlerinde ışıklı ya da ışıklandırılmış tanıtım panoları kullanılamaz.

Zemin üstünde birden fazla işyeri varsa panoların yatay, dikey hatları ve boyutları birbiriyle uyumlu olmak zorundadır.

Bu alanlarda yer alan yapılarda yılbaşı, bayram gibi özel günler öncesinde, ilgili belediyeden izin almak koşuluyla ve en fazla 15 gün süreyle cephe-vitrin ışıklandırılması yapılabilir. Hiçbir şekilde projektörle aydınlatma yapılamaz.

Eczaneler ve Geceleri de Hizmet Veren Sağlık Kuruluşları

Madde 20- Uluslararası standartlara uygun mesleki amblemin yer aldığı, bağımsız bölüm cephesi boyunca maksimum 1.00 m. genişliğinde, döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte ve zemin kat üst döşeme kotunu aşmayacak şekilde uygulanabilir. Tescilli eski eser binalarda, bu binaların bitişiği veya karşısında bulunan yapılarda ve/veya sit alanlarında yer alan binalarda pano genişliği 0.50 m. olacaktır.

Ayrıca her cephede bir adet olmak üzere maksimum 0.50 m. genişliğinde, 1.00 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano kullanabilirler (bkz. Şekil 11).

Konut Dışı Kentsel Çalışma (KDKÇ) Alanları

MADDE 21- Bu alanlarda yeni yapı ruhsat başvurularında, uygulama detayları aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak mimari projesinde belirtilmek kaydıyla, yapı cephesinde tanıtım, ilan ve reklâm yapılabilir. Mevcut yapılarda tanıtım panolarının konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

1)KDKÇ Alanlarının Zemin Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

         Zemin katlarda işyerlerinin bulunduğu yapılarda, her bir işyerinin tanıtıcı panosu ışıklandırılmamış veya ışıklandırılmış şekilde, kendi bağımsız bölümünü sınırını aşmamak, bağımsız bölüm döşeme kotundan minimum 2.20 m. yükseklikte olmak, zemin kat üst döşeme kotunu ve eni maksimum 1.00 m. aşmayacak şekilde ve cephesi boyunca uygulanabilir. Reklam panoları cephe yüzeyi dışına; stor kutusu kullanılıyor ise stor kutusu dahil maksimum 0.50 m., stor kutusu kullanılmayan durumlarda maksimum 0.20 m. den fazla taşamaz (bkz. Şekil 1, 2, 4, 5, 6, 7). Zemin katlarda yer alıp batarkatı bulunan dükkanlarda panolar yukarda tariflenen şekilde uygulanabileceği gibi, batarkat ile zemin kat arasındaki döşeme genişliğini ortalamak ve maksimum 1.00 m. eni aşmamak kaydıyla yatay pano düzenlemesi yapılabilir (bkz. Şekil 8).

         Ayrıca yukarıda belirtilen yatay pano tipinin kullanılmadığı durumlarda, bağımsız bölümü geçmemek, dükkan yüksekliğini aşmamak, dükkan cephesinden taşmamak ve eni maksimum 0.50 m. olmak kaydıyla düşey reklam panosu uygulanabilir (bkz. Şekil 3).

         Köşe parsellerdeki yapılarda, tanıtım panoları her iki cephede birden yukarıda belirtilen koşullarda uygulanabilir (bkz. Şekil 12).

         Zemin kat işyerlerine ait tanıtım ve reklâmlar balkonlarda, çıkmalarda ve bahçe içlerinde kesinlikle kullanılamaz.

         Birden çok işyeri varsa her birinin tanıtım levhalarının yatay çizgileri uyumlu olmak; son uygulayıcı, önceden standartlara göre yapılan ve izin belgesi bulunan uygulamaya uymak zorundadır (bkz. Şekil 12).

       KDKÇ Alanlarında ön bahçeli nizanda yer alan yapılarda kamu mülkiyetine ve bitişik parsellere taşmamak ve yapıya 3.00 m' den, parsel sınırına 1.00m' den fazla yaklaşmamak koşuluyla 6.00 m yüksekliğinde 4.00 m2 yüzeyinde totem reklam panosu konulabilir. (bkz Şekil 12)

2)KDKÇ Alanlarının Zemin Üstü Katlarında Kullanılan İlanlar ve Reklâmlar

         Birden fazla kişinin kullandığı yapılarda, yapı içinde yer alan bağımsız bölüm adedi kadar tanıtım panosunun konulabileceği yüzeylerin mimari projede belirlenmesi zorunludur. Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan ve ruhsatı alınan yapılarda tanıtım panolarının konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

         Zemin üstü katlarda tanıtım panoları, 0.70 m. x 1.00 m. olmak kaydıyla cephedeki pencerelerin altında yer alan sağır duvarda tesis edilebilir (bkz. Şekil 12).

         Işıksız pano derinliği maksimum 0.10 m., ışıklı pano derinliği maksimum 0,20 m. olabilir (bkz. Şekil 12).

         Tüm katın veya birden fazla katın tek bir kullanıcıya ait olması durumunda eni 0.50 m. aşmamak kaydıyla pano boyunun uzunluğunun tespiti konusunda ilgili belediyesinden görüş almak zorundadır. Ayrıca kullanılan kat adedi toplam yüksekliği ve bağımsız bölüm sınırını aşmamak kaydıyla düşeyde tanıtım panosu tesis edilebilir. Pano uzunluğu ve genişliği ilgili belediyesince belirlenir (bkz. Şekil 12).

Tamamı Tek Kurum ve Kuruluş Tarafından Kullanılan Yapılar

Madde 22- Tamamı tek kurum ve kuruluş tarafından kullanılan yapılarda bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilan ve reklâm uygulamalarının yapılabilmesi için yapılacak ilan ve reklam uygulamasının yeri, boyutları, malzemesi mimari projesinde gösterilebilir. Mevcut yapılarda tanıtım panolarının konulmasına ilişkin ilgili belediyesine yapılacak müracaatlarda yönetmelik hükümleri uygulanır.

1)Turizm Yapıları

Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa ait otel, motel, eğlence merkezi vb. yapılarda kurulacak ve sadece kurumun tanıtıcı logosunu taşıyacak ışıklı-ışıksız, sabit-hareketli çatı reklamı; için yapıda kullanılan malzemenin teknik özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun görüntüleri, yapının çatı katı rölevesi, önerilen reklâmın cepheyle birlikte görüntüsü ve yapının çevresindeki mekânsal özellikleri belirten krokiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

4 kata kadar olan yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 1.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 2.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 13).

4 katın üstündeki yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 2.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 3.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 14).

Bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 13, 14).

2)Eğitim Yapıları

         Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa ait okul, özel okul, dershane vb. yapılarda bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 15).

3)Resmi Kurum ve Kuruluşlar

         Binanın tamamı tek bir resmi kurum ve kuruluşa ait olduğu yapılarda bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 15).

4)Özel Kuruluşlar

Binanın tamamı tek bir kurum ve kuruluşa yapılarda sadece kurumun tanıtıcı logosunun bulunduğu ışıklı, ışıksız sabit ve hareketli çatı reklamı kullanılan malzemenin teknik özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun görüntüleri, yapının çatı katı rölevesi, önerilen reklâmın cepheyle birlikte görüntüsü ve yapının çevresindeki mekânsal özellikleri belirten krokiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

4 kata kadar olan yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 1.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 2.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 13).

4 katın üstündeki yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 2.50 m. yüksekte bulunabilir ve maksimum 3.50 m2 yüzey alanına sahip olabilir (bkz. Şekil 14).

         Bina ön cephe yüzeyine, cephe yüzey metrekaresinin %5’ini ve 10 m2’yi geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görüşü ve izni alındıktan sonra uygulanabilir (bkz. Şekil 13, 14).

Sanayi Alanları

Madde 23-

1)Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtım panoları, cephe yüzeyinin %3'ünü geçemez. Tanıtım panoları mimari uyumu sağlamak amacıyla çıkma biçiminde uygulanamaz. Ancak tanıtım panoları, bina girişlerinin sundurmalarının önüne, sundurmadan herhangi bir taşma yapmayacak şekilde uygulanabilir. Birden fazla yola cepheli yapılarda, yola bakan her cephe için aynı uygulama yapılabilir (bkz. Şekil 16).

2)Bu tür alanlarda ön bahçe varsa, kamu mülkiyetine ve bitişik parsele taşmamak ve yapıya 3.00 m.'den parsel sınırına 5.00 m.'den fazla yaklaşmamak koşuluyla, yüzey alanı 6.00 m²' yi aşmayan ve pano üst seviyesi 8.00 m.’ yi geçmeyen bir adet ışıklandırılmış veya ışıksız ayaklı pano konulabilir. Uygulamalarda boyut, aydınlatma ve oran yönünden bütünlük aranır, bu hususta ilgili belediyesinden görüş alınması zorunludur (bkz. Şekil 16).

Sanayi Siteleri

Madde 24- Sanayi sitelerinin girişlerine sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili belediyesinden izin alınarak konulabilir. Takların yüksekliği 6.00 m. geçemez.

Takların üzerinde yatay olarak yer alacak sanayi sitesini tanıtıcı pano, maksimum 1.00 m. genişliğinde, tak uzunluğu boyunca ve 0.20 m. derinliği aşmayacak şekilde ışıksız veya ışıklı olarak tesis edilebilir (bkz. Şekil 17).

 
Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonları
Madde 25-
Büyükşehir Belediyesi sınırı içerisinde yer alan akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarında pompa kısımlarının üst örtüsü olan kanopi alınları ile istasyon imar sınırı içinde kalan bölümlere aşağıda belirtilen şartlarda dikilen totemlerde ışıksız veya ışıklı tanıtıcı logo, firma ismi ve ürün fiyat listesi tesis edilebilir.
Kanopi alınlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz.

İstasyonun kullandığı yol cephesinin imar sınırı içinde kalan bölümünde en üst seviyesi istasyon döşeme kotundan 6.00 m. yüksekte bulunan ve 6.00 m2 yüzeye sahip ışıksız veya ışıklı totem dikebilirler. Totemlerde ilgili firmanın adı, logosu ile akaryakıt ve LPG ürünlerinin fiyat listesinden başka ibare yer alamaz (bkz. Şekil 18).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer İlan ve Reklam Uygulamaları

Sağır Duvar Cephe Reklâmları

Madde 26- Duvar cephe reklâmları, önerilen reklâmın boyut, renk, tasarım olarak görüntüsü, kullanılacak özel gereçler, ışıklandırma yapılacaksa aydınlatma sistemiyle ilgili ayrıntılar, tasarım uygulandıktan sonraki cephe görüntüleri, yapının çevresiyle ilişkisini açıklayan görüntüler, fotoğraf çekme noktalarının ve açılarının da yer aldığı çevredeki yapılaşmayı tanımlayan bir krokiyle birlikte ilgili belediyeye başvurularak alınacak izinden sonra tesis edilebilir.

Dinî yapılar, tarihî eser ve tescilli yapılar ile bunları etkileyecek yapılar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimince kentin siluetini etkileyeceği belirlenen yerlerde duvar cephe reklâmı tesis edilemez. Ancak görüntü kirliliği yaratan ve yıkılacak durumdaki tescilli binalara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izniyle binadan bağımsız cephe giydirme çalışması yapılabilir.

Bina sahipleri sağır duvar ve bina sağır yüzeylerini reklam alanı olarak kullanmadıkları takdirde boyalı ve temiz tutmak zorundadır.

Duvar reklâmları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi niteliğinde olmak, grafik ve reklâmın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermemek zorundadır. Ad ve amblem duvar reklâmının en fazla %30' unu kapsayabilir (bkz. Şekil 19).

Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar reklâm alanı olarak kullanılamaz. Sağır alanın bir kısmına reklam uygulaması yapılması durumunda, diğer kısım reklamın zemin rengine uygun bir renkte boyanmalıdır. Vergi ve harç hesabında reklam ihtiva etmeyen boyalı kısım hesaba dahil edilmez.

Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı vinil malzeme veya boya ile yapılabilir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile üç boyutlu, teknolojik gelişmeler kullanılarak yapılan reklama izin verilebilir. Kullanılan sağır yüzeye birden fazla reklam uygulaması konulamaz.

Duvar reklâmlarının süresi en fazla bir yıl olup,talep edilirse bir yıl daha uzatılabilir.Süre bitiminde yetkili firma çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde reklâmı kaldırmakla yükümlüdür. Reklâmın kaldırıldığı cephenin yapının renkleriyle uyumlu olarak boyanması zorunludur. Duvar reklâmlarının bakımı, reklam kuruluşu tarafından mevsim değişikliklerine bağlı olarak yapılacaktır.

Tescilli Eski Eser Binalarda, Bu Binaların Bitişiği veya Karşısında Bulunan Yapılarda ve/veya Tarihi Sit Alanlarında Yer Alan Binalarda Kullanılacak Reklâm Panoları ve Panosuz Reklâm Uygulamaları

Madde 27- Tescilli eski eser binalarda, bu binaların bitişinde veya karşısında bulunan yapılarda ve/veya tarihi sit alanlarında yer alan binalarda kullanılacak reklâm panoları ve panosuz reklâm uygulamalarında uyulması gereken koşullar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Reklâm panosu ve panosuz reklâm tabelalarından sadece biri seçilerek kullanılacaktır. İki çeşit birden kullanılamaz.
 2. Reklâm pano ve tabelalarında kurum adı ve kapı numarasından başka ibare bulunmayacaktır.
 3. Bina bütününde vitrin bölümü dışında (Örneğin üst katlarda sağır duvarlarda) hiçbir şekilde tabela bulunmayacaktır.
 4. Gölgelik adı altında stor kutularının uzatılması ve alın bölümüne reklâm tabelaları konulması kesinlikle yasaktır.

5-Reklâm Panoları;

a)Mağazada stor kullanılmıyor ise bina cephesine yapışık şekilde düzenlenecektir (bkz. şekil 20).

b)Mağazada stor kullanılıyor ise panolar, stor kutusunun dışına taşmayacak şekilde düzenlenecektir (bkz. şekil 21).

c)İş yerlerinde güvenlik amacıyla stor kullanılması gerekiyorsa stor kutuları mekan içinde kalacak şekilde takılacaktır. Zorunlu hallerde, cephe hattından maksimum 50cm’yi geçmeyecek şekilde bina dışına yapılabilir. Tabelaların genişliği ve derinliği (stor kutusu ve tabelanın cepheden çıktığı mesafe) 50 cm’yi geçmeyecek, uzunluğu ise vitrin uzunluğu kadar olabilecektir (bkz. şekil 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27).

d)Üst katlarda bulunan işletmeler için reklâm tabelaları binanın giriş kapısının iç bölümünde bulunan duvara asılacak ve boyut olarak 0.25 m2’yi geçmeyecektir.

e)Tabelalar koyu renk zemin üzerine metal veya benzeri malzemeden yazılar kullanılarak uygulanacaktır. Ahşap tabelalarda harfler tabelaya oyularak da işlenebilir.

f)Panoların üzerine harf boyutu 30 cm ‘yi geçmeyen neon yazılar da kullanılabilir.

g)Tabelaların genişliği ve derinliği (stor kutusu ve tabelanın cepheden çıktığı mesafe) 50 cm ‘yi geçmeyecek, uzunluğu ise vitrin uzunluğu kadar olabilecektir (bkz. Şekil 20, 21).

h)Reklâm tabelalarının montajı sırasında binada varsa, motif, süsleme, kabartma ve özellikli bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar verilmemesine dikkat edilecektir.

6-Panosuz Reklâm Uygulamaları;

a)Metal yazılar harf boyutu 30 cm’yi geçmeyecek ve mağaza-bina girişinin üstünde ya da yanında yer alacak şekilde bina duvarına monte edilebilir (bkz. şekil 28).

b)Bina duvarına harf yüksekliği 30 cm’yi geçmeyecek şekilde neon yazılar uygulanabilir (bkz. Şekil 29). Ancak elektrik kullanılan bu tip yazı ve tabelalarda yangına karşı özel önlem alınacak ve cephe ile özgün yapı elemanlarına ısı, ışık vb. nedenlerle zarar verilmeyecektir.

Yön ve Yer Gösterici Tabelalar

Madde 28-Kaldırım üzerine yerleştirilecek yön ve yer gösterici tabelalar ilgili belediyesince cadde ve sokak isim tabelaları ile birlikte projelendirilerek yer alabilir.

Tabelalar, en üstte cadde sokak isimleri, ikinci sırada acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler bulunacak şekilde sıralanır.

Tabela nitelikleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği standartlarda olacaktır.

Sokak ve cadde isim tabela direklerinin yüksekliği bulunduğu kottan itibaren maksimum 3.50m’dir.

Tek direk üzerine tabelaların yerleştirilmesinde yükseklik zeminden itibaren en az 2.25m’den başlamalıdır.

Yön ve yer gösterici tabelaların direklerinin özürlü insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde konması esastır.

İş ve alışveriş merkezlerinin yoğun olduğu alanlarda, konulacak yerin uygun olması halinde, iki dikme arasına 1.5m uzunluğunda, 25cm eninde levhaların sıralanması ile (plakalar arasında 5cm açıklık olacaktır) oluşan Büyükşehir Belediyesi’nin onayı ile toplu yönlendirme tabelası olarak kullanılabilir.

Geçici İlanlar

Madde 29-Çoğunlukla bir etkinliğin duyurusu için hazırlanmış süreli ilanlara geçici ilan denir.

Genellikle iki ağaç ya da iki direk arasına asılan bez- muşamba üstüne boya veya yapıştırma tekniğiyle oluşturulan pankartlar, sadece kültürel, sosyal, politik etkinliklerin duyurusu için; en çok 7 gün süreyle ve yetkili makam tarafından verilen izinle ve belirlenen yerlerde, gerekli vergileri ve harçları yatırmak suretiyle kullanılabilir.

Pankart haricindeki geçici ilan uygulamalarına ilgili belediyenin onayı ve belirlediği süre ile izin verilir.

İlan Elemanları

Madde 30-İlan panolarını kapsar. Bu panolar duyuru, bildiri ve kısa süreli ilanlar için kullanılır. Panoların yerleri, ölçü ve ebatları İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenir.

Halka Açık Tanıtım ve Reklâmlar

Madde 31- İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte yaşayanların sosyal, kültürel, politik etkinliklerinin duyurusu için gerekli vergileri ve harçları yatırıldıktan sonra kullanılabilecek ücretsiz ilan levhaları düzenler. Bu levhalara ilan sahibinin veya vekilinin başvurusu üzerine ilgili belediyece ilanın mühürlenmesinden sonra en fazla 1.00 m. x 0.70 m. boyutlarında ve 7 gün süreyle ilan asılabilir. Halkla açık ilan levhaları aracı kişiler tarafından ve/veya ticari amaçla kullanılamaz.

Açık Alan Tanıtım Aktiviteleri

Madde 32-Açık alanlarda herhangi bir kurum ve kuruluşun tanıtımını yapmak amacı ile düzenlenecek olan aktiviteler (görsel şovlar, gösteriler, tanıtım konserleri, vb.) İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin izni alınarak gerçekleştirilebilir.

         Aktiviteyi gerçekleştirecek kişi, kurum ve kuruluşlar, aktivitenin niteliği ile birlikte aktivitenin yapılacağı yer, tarih, saat ve aktivitenin kapsayacağı süreyi yazılı olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bildirmek ve izin belgesi almak zorundadır.

Aktivitelerin niteliği genel toplum ahlakı ve çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek tarzda olamaz.

Aktivite süresince ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili biriminin onayladığı yerlerde ilanlara ve reklamlara yer verilir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

İzin Mercii ve Denetim Yetkisi

İzin Verme Yetkisi

Madde 33-İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bütün ilan, reklam ve açık alan aktivitesi için bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili belediyeden izin belgesi alınması zorunludur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi; sınırları içerisindeki kamunun ortak kullanım alanı olan meydan, bulvar, cadde ve anayollarda ve bu alanlardan cephe alan yapılarda, sabit reklâm asma panoları, ilan asma yerlerine, tercihli yollara konan ilan, reklâmlarla, toplu taşıma araçlarına konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

İlçe ve ilk kademe belediyeleri; yukarıda yer almayan yerlere konulan ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarına izin vermeye yetkilidir.

Başvuruda İstenecek Belgeler

Madde 34- İlan ve reklâm araçlarının izin verilen yerlere konulabilmesi için ilgili belediyelere aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur:

Tanıtım Panoları İçin Gerekli Belgeler;

 • Dilekçe
 • Panonun ölçülendirilmiş tasarım örneği
 • Tanıtım panosu konulacak bina cephesinin tamamı gözükecek şekilde çekilmiş fotoğrafı üzerinde uygulamadan önce ve sonraki halini gösterir fotomontaj tekniği ile hazırlanmış renkli tasarım örneği.
 • Kira kontratı veya tapu örneği
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı örneği
 • Çatı panoları için taşıyıcı sistemi gösterir statik hesap ve teknik çizimler
 • Sigorta poliçesi
 • Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi

Reklam Panoları İçin Gerekli Belgeler;

 • Dilekçe
 • Reklam uygulanacak cephenin 2 veya 3 açıdan çekilmiş fotoğrafları
 • Talep edilen reklam uygulamasının, cephenin fotoğrafı üzerine bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış hali
 • Özel mülkiyete konulacak reklam panoları için mülkiyet sahibinden veya apartman yönetiminden alınacak noter tasdikli muvafakatname
 • Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları ve uygulama yapılacak cephe yüzeyinin alanı
 • Müracaatlar mutlaka yetki belgesi almış kişiler tarafından yapılacaktır.
 • Sigorta poliçesi
 • Tabela bakım, onarım ve kaldırma sözleşmesi,

 Bez Afiş Uygulamaları İçin Gerekli Belgeler;

 • Dilekçe
 • Afiş içeriğini belirten renkli bilgisayar çıktısı,
 • Talep edilen uygulama süresi
 • Afiş ebatları

Taşıt Uygulamaları İçin Gerekli Belgeler

 • Dilekçe
 • Ruhsat fotokopisi
 • Taşıt üzerinde yapılacak uygulamayı gösterir fotoğraf
 • Tasarım ebatları
 •  Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki kira sözleşmesi

İzin Belgesi

Madde 35-Bu Yönetmelik hükümlerine uygun izin için; izin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklâm ve tanıtım araçlarının konulacağı yer, ilan reklâm ve tanıtım aracının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi ilgili belediye tarafından düzenlenir.

İzin belgelerinde bulunan; izin veren belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, izin başlangıç ve bitim tarihlerinin; ilan, reklâm ve tanıtım araçlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle uzaktan okunacak büyüklükte konulması zorunludur.

İzin Verme Süresi
Madde 36-
İlan, reklâm ve tanıtım araçları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içerisinde geçerlidir.
Süre bitiminden en geç 7 gün önce müracaatla iznin yenilenmesi zorunlu olup, izin yenilenmediği takdirde, ilan, reklâm ve tanıtım araçları ilgili belediye tarafından kaldırılır, masraflar reklam veren ve reklam (mecra) kuruluşundan müştereken ve müteselsilen tahsil edilir.

İlan, reklâm ve tanıtım araçları için belediyenin ilgili biriminden gerekli izin verilmeden Gelir Müdürlüğü tarafından ilan ve reklâm vergisi alınamaz.

" İlan, reklâm ve tanıtım araçları için belediyenin ilgili biriminden gerekli izin verilmeden Gelir Müdürlüğü tarafından ilan ve reklâm vergisi alınamaz."
fıkrası,
" 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16.maddesi uyarınca ilan ve reklam vergisi, beyanname verilmesiyle tarh ve tahakkuk ettirilir. Ancak bu işlemin gerçekleştirilmesi Yönetmelikte düzenlenen uygulama esaslarına göre izin belgesi alma yükümlülüğü ile denetim ve ceza uygulama yetkilerini ortadan kaldırmaz."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.
Karar No: M.35.0.İBB.0.10.04.301.05.01-01.50
Karar Tarihi: 11.01.2010

Denetim Yetkisi
Madde 37- 

 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi; sınırları içerisindeki meydanlar, caddeler, bulvarlar ve anayollarda bulunan, bu yerlere cepheleri bakan yapılar ile bu yerlerde hareket eden her türlü ilan, reklâm ve tanıtım aracını denetler.
 2. İlçe ve ilk kademe belediyeleri, yetki alanı içinde denetim yaparlar.

Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Davranış

Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım araçları, ilgili belediyelerin denetim elemanlarınca tespit edildiğinde zabıta müdürlüklerince tutanak düzenlenir ve reklâm (mecra) kuruluşu ile reklâm verene aykırılığın yedi gün içinde giderilmesi ihtar edilir. Verilen süre sonunda aykırılığın giderilmediğiinin tespiti halinde;

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişi ve kuruluşa Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 1.fıkrasına göre,

Afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip toplatılmamışsa, Kabahatler Kanunu’nun 42.maddesinin 2.fıkrasına göre,

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42’ inci maddesinin 1’ nci ve 2’ nci fıkralarına aykırılık teşkil etmeyen, ancak işbu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden diğer tüm fiillerde 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddeleri Muaddil Kanun hükümlerine göre; uygulama yapılır.

BEŞİNCİ KISIM

Son Hükümler

Kaldırılan Hükümler

Madde 39- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 9.3.2000 tarih ve 5.34 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 40- Bu Yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin onayını müteakip mahalli gazetelerden birinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 41- Bu Yönetmelik İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki ve görev alanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı; ilçe ve ilk kademe belediyelerinin yetki ve görev alanlarında ilçe ve ilk kademe belediye başkanları tarafından yürütülür.

Geçici Hükümler:

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarihte yetkili firmalar, noter tasdikli sözleşme süreleri ile sınırlı olarak, mevcut ilan ve reklâmlarına devam ederler.

Geçici Madde 2- Yetkili firmaların ilan ve reklâmları noter tasdikli mevcut kira sözleşmesi süreleri sonunda; diğer tüm ilan, reklâm ve levhalar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.