T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ
İstanbul 2014

1
İ Ç İ N D E K İ L E R
BİRİNCİ KISIM....................................................................................................................... 2
Amaç ve kapsam............................................................................................................... 2
Dayanak............................................................................................................................. 2
Tanımlar............................................................................................................................ 2
İKİNCİ KISIM ......................................................................................................................... 3
Genel ilkeler ...................................................................................................................... 3
ÜÇÜNCÜ KISIM ..................................................................................................................... 5
Bina cephe veya bahçelerindeki reklam uygulamaları................................................. 5
Bina cephe veya bahçelerindeki tanıtım uygulamaları................................................. 7
İnşaat alanlarındaki reklâm ve tanıtım uygulamaları................................................ 18
Kamu ortak kullanım alanlarındaki reklam ve tanıtım uygulamaları ..................... 20
Araçlara konulan reklâm ve tanıtım uygulamaları .................................................... 22
DÖRDÜNCÜ KISIM ............................................................................................................. 22
BİRİNCİ BÖLÜM.............................................................................................................. 22
İzin verme yetkisi ........................................................................................................... 22
Yönetmeliğin uygulanması ve görevli merci................................................................ 23
İzin başvurusunda istenecek belgeler........................................................................... 23
İzin belgesi....................................................................................................................... 24
İzin verme süresi............................................................................................................. 24
İKİNCİ BÖLÜM ................................................................................................................ 24
Denetim yetkisi ............................................................................................................... 24
Cezai müeyyideler .......................................................................................................... 25
BEŞİNCİ KISIM .................................................................................................................... 25
Yönetmelikte bahsedilmeyen / tereddüt hasıl olan uygulamalar............................... 25
Yürürlük ......................................................................................................................... 25
Yürütme .......................................................................................................................... 25
2
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul İl sınırları içerisindeki reklam, ilan,
tanıtım uygulamaları ve benzerlerini düzenlemek, bu uygulamaların yol açabileceği görüntü
kirliliğini ortadan kaldırmak suretiyle kent estetiğine katkıda bulunmak ve bu işleri yapan
gerçek/tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’ nun “Belediyenin
Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15 inci maddesinin (b) ve (n) bentleri ile 5216 Sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve
Sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinin (g) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) İlan Panosu: Ticari amaçlı olmayan duyuruların asıldığı elemanları,
b) İlgili Belediye: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun yetki verdiği
alanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesini, bunun dışında kalan alanlarda ise İlçe
Belediyelerini,
c) İlgili Müdürlük: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nü,
ç) İlgili Birim: İlçe Belediyesi Kentsel Tasarım Birimini,
d) Mecra: Reklam ve tanıtım mesajını içeren ve o mesajı alma durumunda olan kişi,
grup veya topluluğun buluştuğu (Açık alan, kent mobilyaları, reklam taşıyan malzemeler,
v.b.) yer veya ortamı,
e) Sabit Reklam Elemanı: Üzerinde kısmen ya da tamamen reklam niteliği taşıyan
yazılı veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir
ünitelerini,
f) Reklam Veren: Ürettiği ya da pazarladığı malın/hizmetin tanıtımını yaptırmak,
satışını arttırmak ya da imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının
ya da mal/hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatan, dağıtan ya da başka yollarla
sergileyen gerçek ya da tüzel kişiyi,
g) Reklamcı: Ticari reklam ve ilânları reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda
hazırlayan ve reklam veren adına yayınlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek
ya da tüzel kişiyi,
ğ) Tanıtım: Herhangi bir amaç çerçevesinde organize olmuş işyeri, firma, kurum ve
kuruluşu faaliyet gösterdiği alanda temsil eden isim, marka, ticari ad veya unvanı,
h) Tanıtım Elemanı/Uygulaması: Herhangi bir işyeri, firma, kurum ve kuruluşun
faaliyet gösterdiği alanda kendisini temsilen, üzerinde logo, görsel, marka, ticari ad veya
unvanının bulunduğu değişik şekil ve ebattaki, ışıklı ya da ışıksız tanıtım elemanlarını,
3
ı) Ticari Reklam ve İlan: Mal, hizmet veya markayı tanıtmak, hedef kitleyi
oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da
arttırmak amacıyla reklam veren tarafından herhangi bir mecrada yayınlanan veya
yayımlanana kadar pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler
Genel ilkeler
MADDE 4- Reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarında aşağıda belirtilen genel ilkeler
esas alınır.
(1) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarında estetik değerlere riayet edilmesi esastır.
(2) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları; binaların mimari özelliği, uygulama
yapılacak güzergâhtaki reklâm yoğunluğu, siluete etkisi, araç ve yaya trafiğine etkisi ve
benzeri hususlar dikkate alınarak değerlendirilir.
(3) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları yürürlükteki tüm mevzuat ve idari
kararlara uymak zorundadır.
(4) Reklâm, ilan ve tanıtım uygulamalarının taşıyıcı sistemleri yağmur, rüzgâr,
deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
(5) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
kapsamında vergiye tabi olup, tahsili ilgili Belediyesince yapılacaktır.
(6) Her bir reklam, ilan ve tanıtım uygulaması için ayrı izin alınır. Yapılan
müracaatlar izin sayılmaz, izin alınmadan uygulama yapılamaz.
(7) Yılbaşı, bayram, açılış ve benzeri özel günlerde bina ve işyerlerinde, günün
anlam ve önemini vurgulayan ve süresi 14 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız
süslemeler ve tanıtım uygulamaları yapılabilir.
(8) Kent estetiğini bozan özel mülkiyete haiz parseller üzerinde görüntü kirliliğini
önlemek amacıyla ilgili Müdürlük tarafından uygulamalar yapılabilir/yaptırılabilir.
(9) Kentin siluetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek
şekilde uygulama yapılamaz.
(10) Tarihi eser, sivil mimarlık örneği olarak nitelendirilmiş binalar ve tescilli yapılar
ile komşuluk ilişkisi olan yapıların cepheleri reklam alanı olarak kullanılamaz. Tarihi ve
tescilli olarak nitelendirilmiş binalara tanıtım uygulamalarının konulmasına ise ilgili İstanbul
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü doğrultusunda izin
verilir.
(11) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları birbirinin görüntüsüne engel olacak
şekilde yerleştirilemez.
(12) Ağaçların üzerine ve çevresine reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları yapılamaz.
4
(13) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma
sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) etki alanındaki yerlerde reklam,
ilan ve tanıtım uygulamaları konulmasına, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün görüşü
doğrultusunda izin verilir.
(14) Tescilli markaların tanıtım/reklam mesajları yabancı bir dilde iletilmek
isteniyorsa o dilden yapılmış bir tercümenin bulunması zorunlu olup bu tercümede kullanılan
Türkçe’ nin açık, anlaşılır ve net olması esastır.
(15) Tanıtım uygulamaları hiçbir şekilde reklam unsuru içeremez. Ancak; bayilik
sözleşmesi bulunan işyerlerinin tanıtım uygulamalarında bayisi olduğu firmanın ismi yer
alabilir, satış sözleşmesi bulunanların ismi yer alamaz.
(16) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları yatayda ve dikeyde çıkıntı oluşturacak
şekilde konulamaz. Ancak; binanın mimari veya tarihi özelliği varsa tekstil malzemeden
yapılması kaydıyla ilgili Müdürlüğün uygun gördüğü tasarıma sahip tanıtım uygulamasına 10.
fıkra hükümleri dikkate alınarak izin verilebilir.
(17) Reklam, ilan ve tanıtımları uygulayacak kişiler veya kurumlar, tüm emniyet ve
güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü olup üçüncü kişilere karşı doğacak her türlü zarardan
sorumludurlar.
(18) İlgili Müdürlük, ulusal veya uluslararası faaliyetlerin gerçekleştirilmesine
yönelik veya kent estetiğine katkı sağlayacak her türlü projeyi süreli olmak kaydıyla
yapabilir/yaptırabilir.
(19) Işıklı reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarında, ışık şiddeti çevreyi rahatsız
etmeyecek düzeyde olmalıdır. Işık şiddetinde tereddüt hasıl olması durumunda ilgili teknik
elemanlar tarafından mevzuat çerçevesinde hazırlanacak rapor dikkate alınarak uygulama
yapılır.
(20) Boş parsellere reklam veya tanıtım uygulaması konulamaz.
(21) Yerel ve genel seçim dönemlerindeki uygulamalar yönetmelik hükümlerine tabi
değildir.
(22) Bu yönetmelikte adı geçmeyen uygulamalara ilişkin kararlar, İlgili Müdürlük
tarafından verilir.
5
ÜÇÜNCÜ KISIM
Uygulamaya İlişkin Hükümler
Bina cephe veya bahçelerindeki reklam uygulamaları
MADDE 5- (1) Bina sağır duvarları; binaların pencere, kapı gibi boşluğu olmayan
duvarlarıdır. Bina sağır duvarları reklam alanı olarak kullanılabilir (Şekil 5.1).
(Şekil 5.1)
(2) Bina sağır yüzeyleri; bina cephesinde pencerelerin ve boşlukların dışında kalan
yüzeyleridir. Bina sağır yüzeyleri, bina cephe alanının bütünlük arz eden %70’inden fazla
sağır yüzey alanına sahip olması halinde reklâm alanı olarak kullanılabilir. Pencere düşey
akslarında yer alan parapet alanları boşluklu yüzey alanı gibi hesaplanır (Şekil 5.2).
(Şekil 5.2)
(3) Kent estetiğini bozan metruk binaların veya natamam inşaatların cepheleri reklam
alanı olarak kullanılabilir. Bu alanlarda; binanın mimari özellikleri veya yer aldığı siluetin
cephe özelliklerini yansıtan görselin kullanıldığı fon üzerine, %50’si reklam görseline
ayrılmak suretiyle uygulama yapılabilir (Şekil 5.3).
6
(Şekil 5.3)
(4) Giydirme cepheli binaların cam yüzeylerinin; cam grafiği veya yapıştırma film
tekniğiyle, söz konusu güzergahtaki reklam ve tanıtım yoğunluğu, cephe kimliği ve benzeri
etkenler dikkate alınarak reklam alanı olarak kullanılmasına izin verilebilir. Ürün mesajının,
cam giydirme cephe yüzeyinin %50' sini aşmaması esastır (Şekil 5.4).
(Şekil 5.4)

(5) Bina cephesi bir bütün olarak değerlendirilir. Cam ile beraber diğer cephe kaplama
malzemeleri ile kaplanmış cephelerde; cam yüzey alanının, toplam cephe alanına oranı ve
bina mimarisi dikkate alınarak cam grafiği uygulaması yapılmasına izin verilebilir.
(6) Bir cephe yüzeyinde birden fazla reklam uygulaması yapılamaz. Bir binada birden
fazla reklam yapılabilecek cephe olması durumunda; binanın mimari özellikleri, binanın yer
aldığı güzergâhtaki reklam yoğunluğu, siluete etkisi, trafiğe etkisi ve benzeri unsurlar dikkate
alınarak, reklamın uygulanabileceği cepheler ilgili Belediye tarafından belirlenir.
(7) Üç boyutlu reklam uygulamaları kullanılabilir.
(8) Yapılardaki muhdes eklentiler veya özgün mimari projesinde bulunan çıkıntılı
konstrüksiyon elemanları üzerine reklam uygulaması konulamaz.
REKLAM ALANI
7
(9) Bina son kat alın yüzeylerine, bodrum, zemin ve asma kat cephelerine, bina çatı ve
teraslarına, asansör kulesi yüzeylerine, bina bahçe ve bahçe duvarlarına reklam uygulaması
yapılamaz.
(10) Boğaziçi öngörünüm bölgesindeki yapı cepheleri reklam alanı olarak
kullanılamaz.
(11) Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri
Alanlar, Milli İstihbarat Teşkilatına ait binalar, Okullar ve Kültür Sanat İşlevli Yapılar gibi
hususi önem arz eden binalar ile içinde insan faktörü olan ve faal olarak kullanımda olan
kamu binalarının cepheleri reklam alanı olarak kullanılamaz.
Bina cephe veya bahçelerindeki tanıtım uygulamaları
MADDE 6- (1) Binaların normal katlarının farklı işyerleri tarafından kullanılması
halinde binaların normal kat cephelerine tanıtım elemanı konulamaz.
(2) Bodrum, zemin veya asma katta faaliyet gösteren işyerlerine ait tanıtım
elemanları; yüksekliği azami 1 metre, derinliği azami 0.30 metre olacak ve yaya dolaşımını
engellememek kaydıyla işyeri cephesi boyunca konulabilir (Şekil 6.1).
(Şekil 6.1)
(3) Bodrum, zemin veya asma katta birden fazla işyerinin olması halinde işyerlerinin
tanıtım unsurları arasında yatayda uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara
uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır (Şekil 6.2).
8
(Şekil 6.2)
(4) Zemin katta faaliyet gösteren işyerlerinin tanıtım unsurları, zemin kat alın
yüzeyinde yeterli tanıtım alanı bulunmaması halinde ilgili 1. kat maliki ve bina yönetiminin
muvafakat etmesi kaydıyla 1. kat parapet yüzeylerine konulabilir (Şekil 6.3).
(Şekil 6.3)
(5) Cam cephe yüzeyi bulunan bodrum, zemin ve asma kat cepheleri cam grafiği veya
yapıştırma film tekniğiyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir (Şekil 6.4).
9
(Şekil 6.4)
(6) Bina normal katlarında işyerleri olması durumunda bina cephesinde giriş
kapısının yanında uygun olan yerlere veya bina giriş holüne, binadaki işyerlerinin kat sırasına
göre, her işyerine yer ayrılmak suretiyle düzenlenen “ortak tanıtım uygulaması” konulabilir
(Şekil 6.5, Şekil 6.6).
(Şekil 6.5)
10
(Şekil 6.6)
(7) Bina girişinin ön cephede olmaması ya da giriş kapısının yanında ortak tanıtım
için uygun yer bulunmaması durumunda, “ortak tanıtım uygulaması” ön cephede zemin kat
seviyesinde ilgili Belediyenin uygun göreceği yere, ilgili kat malikinin ve apartman
yönetiminin muvafakat etmesi halinde uygulanabilir (Şekil 6.7).
(Şekil 6.7)
11
(8) Alışveriş komplekslerinin cephelerine; alışveriş kompleksinin adı ile birlikte bina
içerisinde faaliyette bulunan firmaların tanıtımı amacıyla, ilgili Belediyesi tarafından
belirlenen alana, uygun görülen şekil ve ebatta, tanıtımı yapılacak firmaların alışveriş
kompleksi yönetimi tarafından belirlenmesi koşuluyla ortak tanıtım uygulaması konulmasına
izin verilebilir. Bu uygulama dijital ekran şeklinde de yapılabilir.
(9) Tanıtım elemanlarının montajı sırasında bina cephesindeki motif, süsleme,
kabartma ve özellikli bölümlerin kapatılmamasına ve binanın özgün yapısına zarar
verilmemesine dikkat edilecektir.
(10) Bina son kat alın yüzeyleri; binanın normal katlarının tamamında tek
kullanıcının faaliyet göstermesi halinde aşağıdaki hususlar doğrultusunda tanıtım alanı olarak
kullanılabilir (Şekil 6.8, Şekil 6.9).
a) Tanıtım uygulaması, kutu harf şeklinde ve paslanmaz malzemeden, azami 1.00m.
yüksekliğinde olmalıdır. On ve daha fazla kata sahip yapılarda veya yatayda cephesi 30m. ve
30m.’ yi geçen yapılarda; yatay/düşeydeki cephe oranları, ana arter, meydan, bulvar, cadde,
yol vb. alanlara olan uzaklığı ve konulacak tanıtım uygulamasının algılanabilirliği de göz
önünde bulundurularak, kutu harf yüksekliği bina cephesinde yeterli alan olması halinde,
azami 2m olacak şekilde ilgili Müdürlük tarafından arttırılabilir.
b) Uygulama, alın yüzeyini aşmamalıdır.
c) Yüzeyin uygun olması halinde yapıştırma film tekniği ile tanıtım yapılabilir.
(Şekil 6.8)
12

(Şekil 6.9)
(11) Binanın tamamında veya normal katların tamamında tek kullanıcının faaliyet
göstermesi halinde, cephe oranları dikkate alınmak kaydıyla bina son kat alın yüzeyi yerine
bina cephesinde düşey yönde kutu harf tekniği kullanılarak tanıtım uygulaması yapılabilir
(Şekil 6.10).
(Şekil 6.10)
13
(12) On ve daha fazla kata sahip yapılarda, bina çatılarına tanıtım uygulaması
yapılamaz. Ancak; on kattan az yapılarda, binanın tamamında veya normal katlarında tek
kullanıcının faaliyet göstermesi ve son kat alın yüzeyinin uygulama için yeterli alana sahip
olmaması halinde bina çatıları aşağıdaki hususlar doğrultusunda tanıtım alanı olarak
kullanılabilir (Şekil 6.11, Şekil 6.12).
a) Uygulama, kutu harf şeklinde ve paslanmaz malzemeden azami 1.00 m.
yüksekliğinde olmalıdır.
b) Uygulama, mahya yüksekliğini aşmamalıdır.
c) Uygulama, saçak hizasından en az 1.00 m. içeriye çekilmek suretiyle
konumlandırılmalıdır.
(Şekil 6.11)
(Şekil 6.12)
(13) Bina terasları tanıtım alanı olarak kullanılamaz.
(14) Binanın tamamında veya normal katların tamamında tek kullanıcının faaliyet
göstermesi halinde aşağıdaki hususlar doğrultusunda asansör kulesi yüzeyleri tanıtım alanı
olarak kullanılabilir.
14
a) Uygulama, kutu harf şeklinde ve paslanmaz malzemeden azami 1.00 m.
yüksekliğinde olmalıdır. On ve daha fazla kata sahip yapılarda veya yatayda cephesi 30 m. ve
30 m.’ yi geçen yapılarda; yatay/düşeydeki cephe oranları, ana arter meydan, bulvar, cadde,
yol vb. gibi alanlara olan uzaklığı ve konulacak tanıtım uygulamasının algınalabilirliği de göz
önünde bulundurularak, kutu harf yüksekliği, asansör kule yüzeyinde yeterli alan olması
halinde, azami 2m olacak şekilde ilgili Müdürlük tarafından arttırılabilir.
b) Uygulama, yüzeyi aşmamalıdır (Şekil 6.13).
(Şekil 6.13)

(15) Bahçe nizamlı yapılarda yer alan işyerlerinin ayaklı tanıtım uygulamaları; bina
cephesindeki tanıtımın yeterli görülmediği durumlarda, azami 3.00 m. yüksekliğinde, 2.00 m.
eninde, 0.40 m. derinliğindeki ebatlarda olması, kendi parsel sınırları içerisinde kalması ve
kaldırıma taşmaması kaydıyla her bir yapı bloğu için 1 adet konulabilir (Şekil 6.14).
(Şekil 6.14)
15
(16) Bahçe nizamlı yapıların normal katlarında işyerleri olması halinde, işyerleri
bahçeye ayrı ayrı “ayaklı tanıtım uygulaması” koyamazlar. Kendi parsel sınırları içerisinde
kalması ve kaldırıma taşmaması kaydıyla her bir yapı bloğu için 1 adet ortak “ayaklı tanıtım
uygulaması” konulabilir. Uygulamanın ebatları; azami 4.00 m. yüksekliğinde, 2.00 m. eninde,
0.40 m. derinliğinde olabilir (Şekil 6.15).

(Şekil 6.15)
(17) Bahçe nizamlı yapıların bahçelerine konulacak tanıtım elemanlarının
uygulanmasında (15). ve (16). fıkra hükümleri uygulanması esastır. Ancak büyük parsel
üzerindeki işyerlerinin ayaklı tanıtım uygulamalarının yüksekliği; konumlandırılacağı yer,
talep edilen arsanın alanı ile tesisin büyüklüğü dikkate alınarak, bulunduğu bölgenin genel
görünümünü ve siluetini bozmayacak ve azami 7.00m olacak şekilde arttırılabilir.
(18) Bahçe nizamlı yapılarda, parselin iki kesişmeyen yola cephesi olması durumunda;
her bir kesişmeyen yol tarafına ayaklı tanıtım uygulaması konulabilir (Şekil 6.16).
(Şekil 6.16)
16
(19) Bahçe nizamlı yapılarda; bahçeye konulacak ayaklı tanıtım uygulamalarının
konulacağı zemin kotu, yol kotundan alçak olması durumunda uygulamanın yüksekliği, 2 kot
arası yükseklik kadar arttırılabilir (Şekil 6.17).
(Şekil 6.17)
(20) Bahçe nizamlı yapıların bahçelerine direkli (Totem tipi) tanıtım elemanı
konulamaz (Şekil 6.18).
(Şekil 6.18)
(21) Bahçe duvarlarına; duvar yüksekliğini arttırmayacak şekilde ve duvar ebatları
dikkate alınarak tanıtım uygulaması konulabilir.
(22) Bahçe nizamlı yapılarda bayrak ve flama direkleri kendi parsel sınırları içerisinde
kalması ve kaldırıma taşmaması kaydıyla ilgili Belediyenin uygun göreceği sayıda
17
konulabilir. Türk Bayrağı bu yönetmelik hükümleri dışında olup 2893 Sayılı Türk Bayrağı
Kanunu kapsamında mülki amir yetkisindedir.
(23) Zemin kattaki işyerlerinin cephelerine işyerinin adı ve logosu yer alan tente
konulabilir. Tente açıldığında, yerden yüksekliği en az 2.40 m. olmalıdır. Tentenin genişliği
kaldırım genişliğini aşmayacak şekilde azami 1.50 metre olmalıdır. Tentelerin renkleri,
ebatları ve malzemeleri cadde bazında belirlenir. (Şekil 6.19).
(Şekil 6.19)
(24) Bina sağır yüzeyleri, bina sağır duvarları ve cam giydirme cepheli bina
yüzeyleri 5. madde (3, 9, 10 ve 11. fıkralar hariç) hükümleri doğrultusunda tanıtım alanı
olarak kullanılabilir.
(25) Eczane cephelerine, her cephede bir adet olmak üzere azami 0.50 m.
genişliğinde, 0.70 m. boyunda ve 0.20 m. derinliğinde boyutlara sahip, cepheye dik, ve yerden
yüksekliği en az 2.40 metre olacak şekilde tanıtım elemanı konulabilir.
(26) Bez afiş uygulamaları hakkında aşağıdaki kurallar çerçevesinde uygulama
yapılabilir.
a) Bez afiş uygulamaları; işyerlerinin, sadece faaliyette bulunduğu bina cephelerine,
cephe yüzeyinin % 40’ ını geçmeyecek ebatta asılabilir (Şekil 6.20). Ancak; fuar alanları,
konferans salonu olan oteller, kongre merkezleri ve benzeri özellikli yerlerde, kendi mülkiyet
alanında kalmak kaydıyla ilgili müdürlüğün uygun göreceği ebat ve konumda bez afiş
uygulaması yapılabilir.
18
(Şekil 6.20)
b) Bez afişlerin izin süresi azami 14 gün ile sınırlıdır. Aynı muhtevaya sahip bez afiş
süresi, 1 takvim yılı içerisinde en fazla bir defa uzatılabilir.
c) Taşınmazlara ait satılık veya kiralık duyuruları; ilgili taşınmazın camının iç
kısmına, 0.5m² ebatlarında, kağıt afiş şeklinde izne tabi olmadan, her cepheye azami 1 adet
konulabilir.
İnşaat alanlarındaki reklâm ve tanıtım uygulamaları
MADDE 7- (1) İnşaat tanıtım panoları aşağıdaki hususlar doğrultusunda tanıtım
amaçlı kullanılır.
a) Panonun ebatları, en az 0.50 m. x 0.75 m. ebatlarında olması kaydıyla projenin
büyüklüğüne göre İlgili Belediye tarafından belirlenir.
b) Panonun; mal sahibinin, mimarının, statik, elektrik tesisat, ısı yalıtım proje
müellifleri ile fenni mesullerinin şantiye şefinin, müteahhidinin isimleri ile inşaat ruhsat
numara ve tarihini içermesi zorunludur.
c) Pano, dışarıdan algılanabilecek şekilde, inşaat paravanına veya parsel sınırları
içerisine konulmalıdır.
ç) Panoda inşaatın bitmiş halinin görseli yer alabilir. Reklam unsuru içeremez.
d) Bu panolara yapı ruhsatı süresince izin verilir.
(2) Paravan sistemi yüzeyi; yapı ruhsatı veya tadilat/tamirat izni mevcut inşaat ve
arsalar üzerinde devam eden inşai faaliyetlerin neden olduğu görüntü kirliliğinin önlenmesi
için aşağıdaki hususlar doğrultusunda tanıtım alanı olarak kullanılabilir. Reklam alanı olarak
kullanılamaz.
a) İnşaatın çevresine kurulacak paravanın üst kotu 4.00 m.’ yi geçmemelidir.
Kurulacak paravan yüksekliği 4.00 m.’ yi geçmese dahi bir üst katı etkilememelidir.
19
Yapılacak uygulama, azami 0.20 m. derinliği aşmayacak şekilde, paravan sisteminin tamamı
ile bütünlük arz etmelidir.
b) Basit tamiratlarda; tamirat izni alınması kaydıyla kurulacak paravan yüzeyi azami
90 gün süreyle tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
c) Binanın tamamının paravan sistemi ile kaplanmasının gerekli olduğu hallerde,
çevresel şartlarda dikkate alınarak paravan yüzeyinin tamamı tanıtım alanı olarak
kullanılabilir.
ç) Boğaziçi bölgesi sınırları içerisindeki binalarda kurulacak paravan sistemlerinin
denizden algılanmayan yüzeyleri tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
d) Tarihi eser, sivil mimarlık örneği olarak nitelendirilmiş binalar ve tescilli yapılar
ile bunların komşuluk ilişkisindeki yapıların tadilatı esnasında kurulan paravan sistemi
yüzeyindeki uygulamalara; % 50 oranında eserin özgün mimarisini gösterir görsel/çizim,
tarihçesine ve % 50 oranında sponsor firma ad/logo/tanıtımına yer verilmek kaydıyla ilgili
İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü
doğrultusunda izin verilir.
e) Kamu kurumlarına ait binaların tadilatı esnasında kurulan paravan sistemi yüzeyi
tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
(3) İskele sistemi yüzeyi aşağıdaki hususlar doğrultusunda reklam veya tanıtım alanı
olarak kullanılabilir.
a) İnşaat ruhsatlı veya iskele belgeli yapılarda; inşaat veya tadilat nedeniyle
binalarda ortaya çıkan görüntü kirliliğinin önlenmesi ve emniyetin sağlanması için kurulacak
iskele sisteminin yüzeyi ruhsat süresince reklam veya tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
Verilen izin tarihinden itibaren 3 ay içerisinde inşaat veya tadilatına başlanılmayan
yapılardaki izinler iptal edilir (Şekil 7.1).
(Şekil 7.1)
REKLAM ALANI
20
b) İskele sistemi yüzeyindeki reklam veya tanıtım uygulaması bina cephe ebatlarını
aşamaz.
c) İskele yüzeyinin tamamında sadece bir unsurun tanıtımı veya reklamı yapılabilir.
ç) Uygulamada kullanılacak malzeme vinil veya benzeri özellikli olacaktır.
d) Boğaziçi ön görünüm bölgesi sınırları içerisindeki binalarda kurulacak iskele
sistemlerinin denizden algılanmayan yüzeyleri reklâm veya tanıtım amaçlı kullanılabilir.
e) Tarihi eser, sivil mimarlık örneği olarak nitelendirilmiş binalar ve tescilli yapılar
ile bunların komşuluk ilişkisindeki yapıların tadilatı esnasında kurulan iskele sistemi
yüzeyindeki uygulamalara; % 50 oranında eserin özgün mimarisini gösterir görsel/çizim,
tarihçesine ve % 50 oranında sponsor firma ad/logo/reklâmına yer verilmek kaydıyla ilgili
İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü
doğrultusunda izin verilir.
f) Kamu kurumlarına ait binaların tadilatı esnasında kurulan iskele sistemi yüzeyi
reklam veya tanıtım alanı olarak kullanılabilir.
Kamu ortak kullanım alanlarındaki reklam ve tanıtım uygulamaları
MADDE 8- (1) Kamu ortak kullanım alanlarındaki yönlendirme panoları;
a) Kamu ortak kullanım alanlarına hastaneler ve üniversite kampüslerine ait
panolar haricinde yönlendirme panosu konulamaz. Hastaneler ve üniversite kampüslerine ait
yönlendirme panolarının tasarımı, yer ve sayısı ilgili Müdürlükçe belirlenmek kaydıyla,
Trafik Müdürlüğü ile koordine edilerek konulabilir.
b) Trafik yön panoları ile birlikte aynı direk üzerine, aynı tasarımla önemli kurum
ve merkezlerin isimleri Trafik Müdürlüğü ile koordine edilerek yönlendirme panosu
konulabilir.
c) Nöbetçi eczaneler, hafta içi eczanelerin kapanış saatinden açılış saatine, hafta
sonu ve resmi tatil günlerinde sabah eczanelerin açılış saatinden itibaren 24 saat, nöbetçi
eczaneye en yakın olan Büyükşehir Belediyesi denetim, uygulama ve sorumluluk alanında
bulunan uygun yerlere en çok 2 adet seyyar “nöbetçi eczane” ibareli yönlendirme panosu
koyabilirler.
(2) Kamu ortak kullanım alanlarına; ilgili Belediyenin uygun görmesi halinde yalnızca
Kamu Kurumları veya Belediye Başkanlıklarına ait sabit reklam elemanları aşağıdaki
hususlar çerçevesinde konulabilir.
(a) Sabit reklam elemanları; tarihi eser ve tescilli yapılar, ibadethaneler, sanat eserleri,
Konsolosluklar, Emniyet Müdürlükleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, Askeri Alanlar, Milli
İstihbarat Teşkilatına ait binalar, Okullar ve Kültür Sanat İşlevli Yapılar gibi hususi önem arz
eden binalar ile içinde insan faktörü olan ve faal olarak kullanımda olan kamu binalarının
önüne gelmeyecek, bunların görünümünü engellemeyecek biçimde yerleştirilebilir. Kamu
binaları cephelerine, bahçelerine ve bahçe duvarlarına hiçbir şekilde konulamaz.
(b) Sabit reklam elemanları; kavşaklarda, araç sürücüsünün görüş üçgenini kapatacak,
trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde yerleştirilemez.
(c) Yaya yoluna veya üzerine gelecek şekilde konacak sabit reklam elemanları için
kaldırım genişliği ve o mahaldeki reklam yoğunluğu dikkate alınacaktır. Sabit reklam
elemanlarının en alt noktası ile yaya yolu kotunun en yüksek noktası arasında en az 2.40
21
metrelik düşey açıklık bulunacaktır. Yaya yoluna paralel şekilde konacak sabit reklam
elemanlarının düşey yükseklikleri yerin konumuna göre belirlenecektir.
(ç) Sabit reklam elemanları, ilgili Belediyenin belirlediği şekil ve ebatlarda
konulacaktır.
(3) İlan panolarının tasarımı, sayıları ve yerleri ilgili Belediyesince belirlenir.
(4) Zemine serilme, yapıştırma, yansıtma v.b. tekniklerle yapılacak reklam
uygulamalarına izin verilebilir.
(5) Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri aşağıdaki hususlar çerçevesinde reklam
ve tanıtım alanı olarak kullanılabilir;
a) Yaya geçitleri ile taşıt alt ve üst geçitleri; yetki ve sorumluluk alanlarında olmak
şartıyla İlgili Belediyenin icraatları ve etkinliklerinin kamuya duyurulması amacıyla
kullanılabilir.
b) Anlaşmalı olarak bir alt geçit veya üst geçit yapım ve isim hakkı elde etmiş
gerçek veya tüzel kişilerin ad ve logoları uygun görülecek yerlere konulabilir.
c) Taşıt alt geçitlerinin yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz.
ç) Yaya alt geçitlerinin duvarları reklam alanı olarak kullanılabilir.
(6) Aydınlatma direklerine konulacak reklam elemanları;
a) Aydınlatma direklerine; 0.80 m. x 1.25 m. ebatlarında ve yerden yüksekliği en az
6.00 m. olacak şekilde reklam elemanları konulabilir. Ancak ilgili Müdürlüğün uygun
görmesi halinde farklı uygulamalar da yapılabilir.
b) Meydanlar üzerindeki aydınlatma direklerine ve meydan başlangıçlarındaki ilk 2
aydınlatma direğine reklam elemanı konulamaz.
c) Reklam elemanı uygulaması yapacak gerçek veya tüzel kişiler, tüm emniyet ve
güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere karşı doğacak zarardan
sorumludurlar.
ç) Yüksek gerilim hattı taşıyan elektrik direklerine reklam elemanı konulamaz.
d) Orta refüjde bulunan aydınlatma direklerine simetrik olarak 2 adet, kaldırım
kenarında bulunan aydınlatma direklerine 1 adet reklam elemanı konulabilir.
e) Tarihi, prestijli yerler ve boğaz sahil şeridindeki aydınlatma direklerine reklam
elemanı konulamaz.
(7) Açık alan tanıtım ve reklam aktiviteleri;
Açık alanlarda herhangi bir kurum, kuruluş veya ürünün tanıtımını veya reklamını
yapmak amacı ile düzenlenecek olan aktiviteler ilgili Belediye Zabıta Müdürlüğü izni ile
geçekleştirilebilir. Bu izinlerin süresi 14 günü geçemez.
(8) Kamu ortak kullanım alanlarındaki büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin her
cephesine azami 1 adet olmak üzere ve büfe yüksekliğinin 1/5’ininden fazla olmayacak
şekilde tasarlanmış tanıtım panoları, çatı saçak hizasını aşmamak kaydıyla konulabilir. Büfe
ve benzeri ticari satış birimlerinin çatılarına reklam uygulaması yapılamaz.
(9) Kâğıt afişler ilgili belediyenin izin verdiği alanlar haricinde hiçbir yere
yapıştırılamaz ve asılamaz.
22
Araçlara konulan reklâm ve tanıtım uygulamaları
MADDE 9-
(1) Özel araçlara aşağıdaki hususlar doğrultusunda uygulama yapılabilir:
a) Özel araçlar ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin
reklâm aracı olarak kullanılamaz. Ancak; İstanbul Büyükşehir Belediyesinden izin almak
suretiyle tanıtım amaçlı kullanılabilir.
b) Aracın dış yüzeyine yapılacak tanıtım uygulaması, araç yüzeyinin ön, arka, üst
tavan, tekerlek ve cam yüzeyleri hariç iki yan alanının %50’ sini geçmeyecek şekilde
konulabilir. Bu uygulamada sesli veya görüntülü cihazlar, üç boyutlu objeler ile diğer
sürücüler ve karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak derecede yansıma yapan
malzemeler kullanılamaz.
(2) Toplu taşıma araçlarına aşağıdaki hususlar doğrultusunda uygulama yapılabilir:
a) İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri ile belediyelerce veya belediyelerin iştirak
edeceği şirketlerce işletilen, kiralanan veya imtiyazın devri suretiyle gerçek ve tüzel kişilerce
işletilen otobüs ve toplu taşıma araçları üzerine konulan reklâm/tanıtım uygulamalarına ilgili
Müdürlük tarafından izin verilir.
b) Tahditli ticari araçlar (minibüs, ticari taksi, taksi dolmuş, fayton, denizde çalışan
toplu ulaşım araçları, vb…) ile her türlü servis taşımacılığı yapan araçlardaki tanıtım/reklam
uygulamalarına, UKOME tarafından yürürlüğe konulan yönergeler çerçevesinde ilgili
Müdürlük tarafından izin verilir.
c) Aracın dış yüzeyine yapılacak reklam/tanıtım uygulaması, araç yüzeyinin ön, arka,
üst tavan, tekerlek ve cam yüzeyleri hariç iki yan alanının %50’ sini geçmeyecek şekilde
konulabilir. Bu uygulamalarda sesli veya görüntülü cihazlar, üç boyutlu objeler ile diğer
sürücüler ve karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak derecede yansıma yapan
malzemeler kullanılamaz.
ç) Araç içerisinde yapılacak reklam/tanıtım uygulaması, şoförün seyir görüş alanının
engellenmeyeceği ve görsel temasta bulunamayacağı yerlere konulabilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
İzin Ve Denetim İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
İzin İşlemleri
İzin verme yetkisi
MADDE 10- (1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki ana arter ve
meydanlara cepheli parsellerdeki, bahçe ve bahçe duvarlarına, boş arsa ve arazilere, bina
cephelerine, kamu ortak kullanım alanlarına ve araçlara konulacak reklam, ilan ve tanıtım
uygulamalarına izin vermeye İlgili Müdürlük yetkilidir.
(2) İstanbul il sınırları içerisinde 1. fıkra dışında kalan yerlere cepheli parsellerdeki,
bahçe ve bahçe duvarlarına, boş arsa ve arazilere, bina cephelerine ve kamu ortak kullanım
alanlarına konulacak reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarına izin vermeye İlçe Belediye
Başkanlıkları yetkilidir.
23
(3) İlçe Belediye Başkanlıkları, kendi sorumluluk alanlarında bulunsa dahi meydan ve
ana arterlere görüntüsü olan yer ve yapılardaki reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları için ilgili
Müdürlüğün görüşünü almak kaydıyla izin verebilir.
Yönetmeliğin uygulanması ve görevli merci
MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; kendi sorumluluk alanlarında
olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri yetkilidir.
(2) İlçe belediyeleri sorumluluk alanlarında yönetmelik hükümlerine aykırılık teşkil
eden uygulamaların tespit edilmesi durumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
İlgili İlçe Belediyesine belirli bir süre verilerek uygulamanın kaldırılması istenilir.
Kaldırılmadığı durumlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu alanlardaki
aykırılıklar giderilebilir.
(3) İlgili Müdürlük veya İlçe Belediye Başkanlıkları, bu yönetmeliğin uygulanmasını
yürütürken, gerek görülmesi halinde konuları ile ilgili uzman elemanlardan oluşan birimler
veya komisyonlar kurabilir.
(4) Bu yönetmeliğin uygulanması aşamasında tereddüt hasıl olan durumlarda ilgili
Müdürlüğün görüşü doğrultusunda uygulama yapılır.
İzin başvurusunda istenecek belgeler
MADDE 12- (1) Reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları ile ilgili müracaatlarda İlgili
Belediyeye aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur.
a) Bina cephesine veya bahçesine konulacak tanıtım uygulamaları için;
1) Dilekçe (Vergi numarası belirtilecek)
2) Uygulamanın ölçülendirilmiş tasarım örneği
3) Tanıtım uygulamasının yerinin işaretlendiği geniş açılı fotoğraf
4) Kira kontratı veya tapu örneği
5) Uygulama yerinin işaretlendiği kadastral sınırları işlenmiş 1/1000 ölçekli
hâlihazır harita (Sadece bina bahçesine konulacak başvurularda istenecektir)
b) Bina cephelerine konulacak reklâm uygulamaları için;
1) Dilekçe (Reklam uygulanacak binanın pafta, ada, parsel numaraları
belirtilecektir.)
2) Reklam uygulanacak cephenin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları
3) Cephe fotoğrafının bilgisayar ortamında fotomontaj tekniğiyle hazırlanmış
ölçülendirilmiş tasarım örneği
4) Mal sahiplerinin tümünden veya bina yönetiminden alınmış, tarih aralığı
belirtilmiş noter tasdikli muvafakatname belgesinin aslı ve tapu fotokopileri
5) İnşaat ruhsatının aslı ve/veya iskele belgesinin aslı (İnşaat alanlarındaki
reklam uygulamalarında istenecektir).
c) Bez afiş uygulamaları için;
1) Dilekçe (Afişin içeriği, ebatları ve uygulama tarihleri belirtilecektir.)
2) Afiş asılacak binanın fotoğrafı üzerine afiş yerinin işaretlenmesi
24
ç) Araçlar için;
1) Dilekçe (Tasarımın veya görselin ebatları bildirilecek)
2) Ruhsat fotokopisi
3) Araç üzerine yapılacak uygulamayı gösteren tasarım örneği
4) Ruhsat sahibi ile tanıtımı yapılacak firma arasındaki bağlantıyı gösterir belge
(2) Başvuru sahibi, tabi olduğu hususi hukuk hükümleri varsa bunları başvuru
sırasında ibraz etmek mecburiyetindedir. Aksi halde değerlendirme, işbu Yönetmelik
hükümlerine göre yapılır.
(3) Başvuru sahibi, konuya ilişkin daha önce verilmiş kararlar var ise bunları müracaat
sırasında ibraz etmek mecburiyetindedir.
İzin belgesi
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik doğrultusunda verilecek izinler için;
a) İzin verilen firma adı ve adresi, reklam uygulamasının yapılacağı yer, reklam, ilan
ve tanıtım unsurunun şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile izin başlangıç ve bitim tarihini içeren
onaylı izin belgesi ilgili Belediye’ce düzenlenir.
b) İzin belgelerinde bulunan, izin veren Belediyenin ismi, izin tarih ve numarası, izin
başlangıç ve bitim tarihlerinin, reklam elemanlarının sağ alt köşelerine beyaz zemin üzerine
kırmızı harflerle uzaktan okunacak büyüklükte konulması zorunludur.
İzin verme süresi
MADDE 14- (1) Reklam elemanları için izin süresi, verildiği takvim yılı ve takip eden
2 yıl süresince geçerlidir.
(2) Tanıtım elemanları için izin süresi, tabi bulunduğu yönetmelik süresince geçerlidir.
(3) Kentsel Tasarım Projelerinin, uygulanmaya başlandığı andan itibaren proje alanı
içerisinde kalan ve alınan proje kararlarına aykırılık teşkil eden izinli reklam ve tanıtım
uygulamaları için verilen izinler iptal edilir.
(4) İhale kapsamında konulacak sabit reklam elemanlarına ihalede belirtilen süre
dâhilinde izin verilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim İşlemleri
Denetim yetkisi
MADDE 15- (1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki reklam, ilan
ve tanıtım uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından denetlenir.
(2) İlçe Belediyesi sorumluluk alanlarındaki reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları İlçe
Belediye Başkanlıkları tarafından denetlenir. Ancak; İlçe Belediyelerinin yetki ve sorumluluk
bölgesinde bulunsa dahi meydan, bulvar, ana yol ve ana arterlere görüntüsü olan yer ve
yapılardaki reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları ile kent estetiğine etki eden reklam, ilan ve
tanıtım uygulamaları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından denetlenir.
(3) Denetim işlemleri İlgili Belediye Zabıta Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.
Denetlenen reklam ilan ve tanıtım uygulamalarının izinli olup olmadıkları, izinli olanların
verilen izin kriterlerine uygun olup olmadığı İlgili Müdürlük veya İlgili Birim tarafından
belirlenir.
25
(4) Belediye vergileri ile ilgili denetim işlemleri ilgili Belediye Gelirler Müdürlüğü
tarafından yürütülür.
Cezai müeyyideler
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklam
ve tanıtım uygulamaları hakkında; ilgili mevzuatta yer alan hükümler kapsamında İlgili
Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından cezai müeyyideler uygulanır.
(2) Kamu ortak kullanım alanlarına izin alınmadan konulan reklam, ilan ve tanıtım
uygulamaları ilgili belediyesi tarafından kaldırılır/kaldırtılır ve 1608 Sayılı Yasa çerçevesinde
işlem yapılır.
(3) Kamu ortak kullanım alanları dışındaki izinsiz reklam, ilan ve tanıtım
uygulamaları, yapılacak tebligata binaen ilgilileri tarafından derhal kaldırılır. Kaldırılmayan
reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları ilgili belediyesi tarafından kaldırılır/kaldırtılır ve 1608
Sayılı Yasa çerçevesinde işlem yapılır.
(4) İzin süresi biten, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden
izin verilmesi uygun görülmeyen reklam, ilan ve tanıtım uygulamaları, yapılacak tebligata
binaen ilgilileri tarafından gereği yapılır. Olumsuzlukları giderilmemiş reklam, ilan ve tanıtım
uygulamaları ilgili belediyesi tarafından kaldırılır/kaldırtılır ve 1608 Sayılı Yasa çerçevesinde
işlem yapılır.
(5) Bez afiş uygulamalarında sürenin aşıldığının tespit edilmesi durumunda söz
konusu afiş, ilgili Belediyenin yetkili birimlerince kaldırılır/kaldırtılır ve 1608 Sayılı Yasa
çerçevesinde işlem yapılır.
(6) İzinsiz kağıt afişler için ilgili gerçek veya tüzel kişiler hakkında Kabahatler
Kanununa göre işlem yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Yönetmelikte bahsedilmeyen / tereddüt hasıl olan uygulamalar
MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18- (1)Bu Yönetmelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul
edilerek yayım tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 16.12.2005 tarih ve 3359 sayılı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile kabul edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
ve İstanbul İli sınırları içerisindeki İlçe Belediye Başkanları yürütür.